อินเตอร์เน็ตแห่งเสรีภาพและเปิดกว้าง

อินเตอร์เน็ตต้องมี ‘เสรีภาพและเปิดกว้าง’ มีทั้งเสรีภาพทางการเมือง โดยที่มีการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพในการสื่อสาร และเสรีภาพด้านเศรษฐกิจ ในแง่การแข่งขันตลาดเสรี ที่จริง มันขึ้นอยู่กับค่านิยมหลักเหล่านี้

อินเตอร์เน็ตที่ไม่ต้องขออนุญาต บุคคลสามารถใช้งานได้ฟรีและรวบรวม หรือเอาสินค้าและทรัพย์สินทางปัญญาของคนอื่นได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือชำระเงิน (ทั้งที่จะต้องชำระเงิน) สิ่งที่ตามมามีแต่ผลเสียเท่านั้นทั้งในแง่เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคบนโลกดิจิตอลทั้งหมด การไม่เคารพกฏหมายจะทำลายการค้า และบั่นทอนแรงจูงใจในการลงทุน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จำเป็นต่อการเจริญเติบโตด้านนวัตกรรมและเศรษฐกิจ พูดอีกแง่หนึ่ง การเป็นพลเมืองในโลกดิจิตอลที่ดี และเคารพกฏหมายอย่างเคร่งครัดจะไม่ทำระบบอินเตอร์เน็ตเสียหาย ยับยั้งนวัตกรรมใหม่ๆ และขัดขวางเสรีภาพในการพูด เราไม่สามารถทนเห็นคุณค่าของมันถูกลดทอนลงเพราะตัวละครเลวๆ เพียงไม่กี่ตัวได้ ชุมชนอินเตอร์เน็ตต้องร่วมกันเคลื่อนไหวในกรอบของกฏเกณฑ์ที่ชัดเจนและเราทุกคนต้องมีความรับผิดชอบ

มีธุรกิจที่มั่งคั่งและทรงอิทธิพลบางอย่างที่มีลักษณะผูกขาดในระบบสังคมบนอินเตอร์เน็ต ด้วยความมั่งคั่งและอิทธิพลควรมาพร้อมกับจิตสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ…. ไม่เพียงเฉพาะต่อผู้ถือหุ้นเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เราต้องคอยกระตุ้นเตือนพวกเขาให้ตระหนักถึงบทบาทด้านจริยธรรมที่มาพร้อมกับอำนาจและอิทธิพลดังกล่าวด้วย

เราสามารถช่วยกันส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมบนโลกดิจิตอลปลอดภัยและน่าเชื่อถือขึ้นได้

Asia Digital Alliance (ADA) สนับสนุนสิ่งแวดล้อมบนอินเตอร์เน็ตที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้ ซึ่งนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเติมเต็มชีวิตของเรา และกลายเป็นหน้าต่างสู่โลกพาณิชย์ การเรียนรู้ และความเข้าใจ